ศีล 8 หรือ อุโบสถศีล

Total
0
Shares

ศีล แปลว่า “ปกติ” การรักษาศีลจึงเป็นการรักษากาย วาจา ใจ ให้เป็นปกติ ดังนันศีล 8 จึงเป็นการดำรงตนให้เป็นปกติด้วยการงดเว้นจากการทำบาปและข้อที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมขั้นสูงไปจนถึงการเข้าสู่นิพพาน 

 

ศีล 8 ภาษาอังกฤษคือ 8 precepts ซึ่งต้องยอมรับว่า ปัจจุบันไม่เพียงแต่คนไทยหรือชาวพุทธทางเอเชียเท่านั้นที่ยึดถือปฏิบัติในการรักษาศีล แต่เริ่มมีการสนใจและศึกษาพร้อมปฏิบัติ รวมไปถึงการสวดมนต์ภาวนาเข้าทางสายพุทธกันมากขึ้นทั่วโลก ทั้งฝั่งทางยุโรป อเมริกา แคนาดา หรือแม้แต่อัฟริกา ดังนั้นบทอาราธนาศีลในบทความนี้จะมีคำภาษาอังกฤษประกอบให้เพื่ออำนวยความสะดวกกับชาวต่างชาติที่สนใจได้ฝึกหรือคนไทยที่มีเพื่อนต่างชาติและสนใจ ก็สามารถนำไปบอกพวกเขาได้เช่นกัน 

  

ศีลอุโบสถคือ ศีล 8 ข้อสำหรับคฤหัสถ์ ผู้ครองเรือน ที่ไม่ใช่ผู้ถือบวช โดยหมายถึง ข้อบัญญัติ 8 ประการ ที่ช่วยในการรักษากาย วาจา ใจให้สูงขึ้น และถึงพร้อมต่อการเป็นผู้ปฏิบัติธรรมขั้นสูงไปจนถึงมรรคผลนิพพาน 

 

เมื่อความหมายของศีล คือเครื่องมือในการยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น เพื่อแยกออกจากความเป็นสัตว์เดรัจฉาน ด้วยข้อบัญญัติ 5 ประการตามหลักศาสนาพุทธ ส่วนอุโบสถศีล 8 เป็นการยกระดับจิตใจที่สูงขึ้นต่อจากศีลห้าข้อ เพื่อความบริสุทธิ์ในการประพฤติพรหมจรรย์ และปูพื้นฐานให้มั่นคงในการปฏิบัติธรรม การถือศีลอุโบสถหรือการถือศีล 8 สามารถทำได้ประจำต่อเนื่อง แต่ส่วนใหญ่ศาสนิกชนจะถือศีล 8 วันพระ รักษาศีล 8ในวันเกิด หรือถือศีล 8 ช่วงโอกาสพิเศษต่างๆ และมักจะไปนุ่งขาวห่มขาวรักษาศีลที่วัด ซึ่งที่จริงแล้วสามารถรักษาอุโบสถศีลได้ที่บ้านเช่นกัน

วิธีถือศีล 8 ง่ายๆที่บ้าน (เหมาะอย่างมากสำหรับยุคที่โควิดระบาด)

  • เตรียมตัวให้พร้อมที่จะรักษาศีล 
  • กล่าวอาราธนาศีล 8 ต่อหน้าพระพุทธรูปหรือหิ้งพระ หากไม่มีก็ให้นึกว่าอยู่ต่อหน้าพระพุทธ

 

คำกล่าวอาราธนาอุโบสถศีลสำหรับคนเดียว มีดังนี้ 

อะหังภันเต ติสะระเณ นะสะหะ อัฏฐังคะสะมันนาคะตัง,อุโปสะถัง ยาจามิ

ทุติยัมปิ อะหังภันเต ติสะระเณ นะสะหะ อัฏฐังคะสะมันนาคะตัง,อุโปสะถัง ยาจามิ

ตะติยัม อะหังภันเต ติสะระเณ นะสะหะ อัฏฐังคะสะมันนาคะตัง,อุโปสะถัง ยาจามิ

(Ahangbhante tisarane nasaha atthangasamannakatang, uposatang yajami

dutiyampi ahangbhante tisarane nasaha atthangkasamannakatang, uposatang yajami

Tatiyam ahangbhante tisarane nasaha atthangasamannakatang, uposatang yajami)

 

คำกล่าวอาราธนาอุโบสถศีลสำหรับกล่าวพร้อมกันหลายคน มีดังนี้ 

มะยังภันเต ติสะระเณ นะสะหะ อัฏฐังคะสะมันนาคะตัง,อุโปสะถัง ยาจามะ

ทุติยัมปิ มะยังภันเต ติสะระเณ นะสะหะ อัฏฐังคะสะมันนาคะตัง,อุโปสะถัง ยาจามะ

ตะติยัม มะยังภันเต ติสะระเณ นะสะหะ อัฏฐังคะสะมันนาคะตัง,อุโปสะถัง ยาจามะ

(Mayangphante tisarane nasaha atthangasamannakatang, uposatang yajama

dutiyampi mayangbhante tisarane nasaha atthangasamannakatang, uposatang yajama

Tatiyam mayangbhante tisarane nasaha atthangasamannakatam, uposatang yajama)

  • จากนั้นให้กล่าวคำอุโบสถศีลหรือศีล 8 บาลี ดังต่อไปนี้ 

ปาณาติปาตา เวรมณีสิกฺขาปทํ สมาธิยามิ 

(Panatipata veramani sikkhapadam samadhiyami)

การงดเว้นจากการฆ่าสิ่งมีชีวิตทั้งปวง

(To refrain from destroying life / killing.)

 

อทินฺนาทานา เวรมณีสิกฺขาปทํ สมาธิยามิ

(Adinnatana veramani sikkhapadam samadhiyami)

การงดเว้นจากการลักทรัพย์ 

(To refrain from taking things that are not given / stealing)

 

อะพรหมฺจริยา เวรมณีสิกฺขาปทํ สมาธิยามิ

(Abrahamjariya weramani sikkhapadang samatiyami)

งดเว้นจากการประพฤติทางเพศทั้งปวง

(To refrain from all sexual activities.)

 

มุสาวาทา เวรมณีสิกฺขาปทํ สมาทิยามิ

(Musavada veramani sikkhapadam samadiyami)

งดเว้นจากการพูดโกหกและคำพูดที่ไม่สุภาพ

(To refrain from false speech.)

 

สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺฐานา เวรมณีสิกฺขาปทํ สมาทิยามิ

(Suramerayam chapamatthana veramani sikkhapadam samadiyami)

งดเว้นจากการดื่มของมึนเมา และยาทุกชนิดที่จะทำให้ขาดสติ

(To refrain from intoxicating drinks and drugs which lead to carelessness.)

 

วิกาลโภชนา เวรมณีสิกฺขาปทํ สมาทิยามิ

(Vikalabhochana veramani sikkhapadang samadiyami)

งดเว้นจากการรับประทานอาหารหลังจากเวลาเที่ยงวันไปแล้ว

(To refrain from eating after lunch time.)

 

นจฺจคีตวาทิตวิสูกทสฺสน มาลาคนฺธวิเลปนธารณมณฺฑนวิภูสนฏฺฐานา เวรมณีสิกฺขาปทํ สมาทิยามิ

(Natchitavadivisukadassana malakanthavilepanathana manthana viphusanathana vermani sikkhapatang samadiyami)

งดเว้นจากการเต้นรำ, ร้องเพลง, ฟังเพลง, การดูมหรสพ หรือสิ่งบันเทิงทั้งปวง รวมถึงการประดับตกแต่งด้วยดอกไม้เครื่องประดับ ของหอม และเครื่องลูบไล้ หรือเครื่องสำอางทั้งปวง

(To refrain from dancing, singing, music, going to entertainment, wearing garlands, using perfume, and beautifying the body with cosmetics.)

 

อุจฺจาสยนมหาสยนา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ

(Ujjasyanmahasaya veramani sikkhapadam samadiyami)

การงดเว้นจากการนอนบนที่นอนสูงใหญ่ หรือที่นอนที่หรูหรา

(To refrain from lying on high or luxurious sleeping places.)

 

เมื่อจบสิกขาบทให้กล่าวว่าดังนี้ 

(At the end of the aforementioned chapter)

 

อิมานิ อัฏฐะ สิกขาปะทานิ สะมาทิยามิ (๓ ครั้ง)

(Imani Attha Sikkhapatani Samatiyami / 3 times)

a young woman praying

ข้อปฏิบัติในการถือศีล 8

การรักษาศีล 8 มีข้อปฏิบัติที่เหมือนกับการถือศีล 5 แต่จะมีความแตกต่างและเพิ่มข้อปฏิบัติเข้ามาอีก 3 ข้อ คือ ศีล 5 ข้อที่ 3 คืองดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม คือ ห้ามผิดลูกผิดเมีย หรือคนที่ไม่ควรละเมิดกามด้วย อันได้แก่ คนที่ไม่ใช่คู่ครองของตน ชาย-หญิง ที่มีคู่ครองอยู่แล้ว นักบวช เป็นต้น แต่ศีล 8 ข้อ 3 จะเป็นการงดเว้นจากการประพฤติในกามทุกทางรวมไปถึงการติดต่อพูดคุยที่ส่อไปทางฉันชู้สาว 

 

ซึ่งข้อที่เพิ่มเข้ามาจะเป็นข้อห้ามศีล 8 คือ การงดเว้นจากการรับประทานอาหารหลังเที่ยง ดื่มได้แต่น้ำผลไม้ (น้ำปานะ) หรือเครื่องดื่มที่ไม่ต้องกัด ขบ เคี้ยว ใดๆ งดเว้นการดูการละเล่นต่างๆ เกมส์ รายการบันเทิง การประทินเครื่องสำอาง ประพรมของหอม งดการสวมใส่เครื่องประดับ ประทินโฉมใดๆ และศีลข้อ 8 คือการงดนอนบนที่นอนอันอ่อนนุ่ม เตียงสูง หรือแม้แต่ฟูกที่มีความนุ่มสบาย เพื่อหลีกเลี่ยงความสบายอันไม่จำเป็น เรียกว่าเป็นการตัดกิเลสอย่างสิ้นเชิง  

 

1 comment

Comments are closed.

You May Also Like

จะเกิดอะไรขึ้น ถ้างดน้ำตาล 14 วัน

โดยปกติร่างกายต้องการน้ำตาลเพียง 24 กรัม / วัน เท่านั้น หรือประมาณ 4-6 ช้อนชา (เทียบเท่าน้ำผลไม้ประมาณ 200 มิลลิลิตร) แต่ถ้าได้รับปริมาณที่มากไป จะส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาว เกิดภาวะระดับน้ำตาลในเลือดสูง และประสิทธิภาพในการผลิตฮอร์โมนอินซูลินลดลง น้ำตาลแบ่งได้เป็น 2 ประเภท  น้ำตาลธรรมชาติ ที่ได้จากผัก ผลไม้ต่างๆ (ฟรุกโตส) และน้ำตาลในนม (แล็กโทส) น้ำตาลสังเคราะห์ หรือน้ำตาลที่ปรุงแต่ง เช่น ขนมหวาน น้ำอัดลม…
View Post

ภูเขาไฟในไทยจะมีโอกาสปะทุซ้ำหรือไม่ 

จากการเกิดภัยธรรมชาติภูเขาไฟระเบิดของภูเขาไฟตองกา เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2565 ส่งผลให้เกิดควันภูเขาไฟและเถ้าถ่านที่เป็นมลพิษทางอากาศ พุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าไปไกลได้ถึงประมาณ 20 กิโลเมตร และเกิดคลื่นสึนามิสูงถึง 15 เมตร ซัดเข้าชายฝั่งของเกาะแมงโก้ ทำให้หมู่บ้านแห่งหนึ่งบนเกาะหายไปแทบทั้งหมู่บ้าน เหตุภูเขาไฟระเบิดผลกระทบที่เกิดขึ้นรุนแรงจนทั้งเกาะถูกตัดขาดจากโลกภายนอกไปช่วงระยะหนึ่ง และอีกหลายประเทศที่ชายฝั่งติดมหาสมุทรแปซิฟิกได้รับความเสียหายรุนแรงจากภูเขาไฟปะทุลูกนี้ แม้ว่าประเทศไทยไม่ได้รับผลกระทบ เพราะจุดภูเขาไฟใต้ทะเลระเบิดอยู่ห่างจากชายฝั่งของไทยไปประมาณ 9,500 กิโลเมตร แต่ก็ต้องมีการจับตามองและเฝ้าระวัง เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นให้น้อยที่สุด  ข่าวการเกิดภูเขาไฟหลายแห่งที่ยังคุกรุ่นอยู่นั้น ส่วนใหญ่จะเป็นภูเขาไฟที่ตั้งอยู่บนเทือกเขารอบมหาสมุทรแปซิฟิก หรือ “วงแหวนแห่งไฟ” ที่หลายๆคนรู้จักกันดี ซึ่งมากกว่าร้อยละ 75% ของภูเขาไฟทั้งหมดบนโลก…
View Post

รวมอาหารพื้นเมืองภาคเหนือ สไตล์ล้านนา ลำแต้ๆ

เมนูอาหารภาคเหนือ ที่ใครๆหลายคนชื่นชอบ บางคนอาจคุ้นเคยชื่อเพียงไม่กี่อย่าง แต่ที่จริงแล้ว ยังมีอาหารภาคเหนืออีกหลายเมนูที่น่าลิ้มลอง และอร่อยไม่แพ้อาหารภาคอื่นๆ บทความนี้ได้รวบรวมรายการอาหารท้องถิ่นภาคเหนือ ทั้งที่อาจเคยได้ยิน และไม่เคยได้ยินมาก่อน ให้ทุกคนได้รู้จักและลองไปหาชิมกัน จะได้รู้ว่าอาหารล้านนานั้น ลำขนาด!!  แอ๊บหมู อาหารเหนือท้องถิ่นแต้ๆ ที่หลายคนอาจไม่เคยได้ยิน แอ๊บหมู คืออาหารที่นำเนื้อหมูสดผสมกับไข่ไก่ ซึ่งจะต่างจากแอ๊บอาหารเหนือชนิดอื่นๆ คลุกเคล้ากับเครื่องปรุง แล้วห่อด้วยใบตอง จากนั้นนำไปทำให้สุกด้วยการย่างไฟ โดยการใช้ไฟอ่อนๆ จนข้างในสุก และมีกลิ่นหอมน่ารับประทาน จอผักกาด แกงผักกาดเหนือ หรือ จอผักกาด อาหารพื้นบ้านล้านนา ใช้ผักกาดกวางตุ้งที่กำลังออกดอก…
View Post

ความหมายของแผงสวิตช์คืออะไร

แผงสวิตช์บอร์ด ที่เรามักจะเห็นได้ตามอาคาร ที่พักอาศัยระบบนิติบุคคล ตึกอาคารสูงๆ ห้างสรรพสินค้า หรือโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพราะไม่ว่าจะเป็นกิจการ หรือรูปแบบอาคารใด ก็ต้องมีระบบไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้อง แล้วรู้ไหมว่า “แผงสวิตช์” หรือ Switchboard panel ส่วนประกอบสำคัญของระบบไฟฟ้านี้ ทำหน้าที่อะไร และภายในตู้หน้าตาเรียบ ๆ นี้ มีส่วนประกอบอะไรข้างในบ้างนะ
View Post

มีเงินใช้ไม่ขัดสนด้วยวิธีการเก็บเงินตามทฤษฎี 6 Jars

Six Jars Money Management หรือการเก็บเงิน 6 กระปุก เป็นวิธีจัดการการเงิน แบ่งออกเป็น 6 ส่วน โดยการบริหารเงิน คือ การวางแผนการจัดระเบียบ และควบคุมระบบการเงิน ให้ตรงกับกิจกรรมในแต่ละส่วน เช่น กลุ่มเงินสำหรับการลงทุน กลุ่มเงินสำหรับค่าใช้จ่าย กลุ่มเงินสำหรับเก็บออม เป็นต้น ซึ่ง 6 Jars System เป็นหนึ่งในการบริหารเงินเก็บที่คิดค้นโดย T. Harv Eker นักคิดด้านการเงินการลงทุน…
View Post

บูชาท้าวเวสสุวรรณ ข้อห้ามมีอะไรบ้าง อย่าหาทำ ถ้าอยากขอพรสัมฤทธิ์ผล 

กระแสการบูชาท้าวเวสสุวรรณยังคงได้รับความนิยมสูงในปัจจุบัน โดยเฉพาะสายมูที่พลาดไม่ได้เช่นกัน แต่การบูชาท้าวเวสสุวรรณก็มีข้อห้ามเช่นกันนะ หากผู้บูชาท่านเผลอไปทำสิ่งเหล่านี้ อาจไม่เป็นที่ถูกใจองค์เวสสุวรรณ ขอเรื่องอะไรอาจไม่ได้ดั่งหวัง เพราะท่านไม่ปลื้มที่จะให้พรเสียแล้ว ดังนัันใครต้องการจะมู บูชาท้าวเวสสุวรรณให้สัมฤทธิ์ผล จะต้องท่องไว้ให้ขึ้นใจ มีข้อห้ามอะไรบ้าง และอย่าไปทำผิดเชียวนา เพราะเราเตือนคุณแล้ว  วิธีบูชาท้าวเวสสุวรรณให้ได้ผลจะต้องไม่ทำ 5 ข้อห้ามต่อไปนี้   ห้ามผิดศีล 5  ข้อห้ามข้อแรกที่ผู้บูชาท้าวเวสสุวรรณจะต้องยึดถือเคร่งครัด คือ ห้ามผิดศีล 5 ข้อ เด็ดขาด ได้แก่ ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในกาม ไม่พูดปด ไม่ดื่มของมึนเมา…
View Post